Ennen 2009 julkaistut tiedotteet ja kannanotot

Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta 13.12.2008 Laihialla:

Alueellinen vahvistaminen Pohjanmaalla välttämätöntä

Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta esittää kiireellisten neuvottelujen aloittamista Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakuntaliittojen kesken.

Vanhan Vaasan läänin alueella on yhteisten etujen ajaminen koottava suurempaan ja vaikutusvaltaisempaan maakuntayksikköön. Valtion toimintojen hajauttaminen, uudenlainen alueellistaminen, koko alueen järkevä, yhdensuuntainen kehittäminen sekä koko alueen etujen ajaminen valtakunnallisella ja koko Eu tasolla edellyttävät voimakkaampaa maakunnallisten etujen puolustajaa.

Pohjanmaan Vasemmiston mielestä vanhan Vaasan läänin alueella tehokkaimmin alueen asukkaiden etuja puolustaisi yksi yhteinen maakuntaliitto.

Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta
Hannu Lehtiö, puheenjohtaja

 

Pohjanmaan Vasemmiston piirikokous 8.11.2008 Vaasassa:

Oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä

Lama hiipii vakuutteluista huolimatta myös Suomeen ja Pohjanmaallekin. Uutiset yritysten lopettamisista (mm. Kaskisten Metsä-Botnia), henkilöstön irtisanomisista ja lomautuksista ovat lisääntyneet.

Vuokrat, hinnat ja maksut ovat nousseet ennätysvauhtia. Pieni- ja keskituloisten kansalaisten ostovoima on selvästi heikentynyt. Monien vähävaraisten kohdalla tilanne on kriisiytynyt ja ihminen on ajettu ”noidankehään”, josta ei näy ulospääsyä. Masennus ja epätoivo iskevät. Ei ole enää mahdollisuutta normaaliin elämään.

Viime päivinä meille on kerrottu tietoja valtakunnan ja eri paikkakuntien suurituloisimmista. Samanaikaisesti kerrottiin myös, että Suomessa pääomatuloa saavien määrä on kasvanut räjähdysmäisesti – enemmän kuin missään muussa maassa. Syynä on se, että meillä pääomatulojen verotusta alennettiin niin, että palkkavero on korkeampi kuin pääomatulojen vero ja nyt hyvin ansaitsevat (mm. monet lääkärit jne) ovat keksineet porsaanreiän ja nostavat nyt palkkansa pääomatuloina ja välttyvät korkeammasta verotuksesta.Tuloerojen ja epäoikeudenmukaisuuden kasvu on tosiasia tämän päivän Suomessa.

Pohjanmaan Vasemmisto ei tätä kehitystä hyväksy ja vaatii sen vuoksi muutosta nykytilaan.Ensi vuoden tuloverojen alentaminen kohdistuu sekin pääosin suurituloisille. Kaikkein pienituloisin väestö ei pääse lainkaan osalliseksi veronalennuksista, koska se ei maksa valtionveroa, josta alennus tehdään. Näin ollen suunniteltu veroalennus ei ole ratkaisu tämän maan köyhyysongelmaan.

Pohjanmaan Vasemmisto vaatii, että köyhyysrajan alapuolella (800,00 euroa) olevat kansalaiset on nostettava ahdingosta välittömästi. Sen lisäksi, että yhteiskunnan on lisättävä resursseja koulu- ja opiskeluedellytysten parantamiseen sekä lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen kuntoonsaattamiseen, on myös tuntuvasti parannettava kaikkein heikoimmassa asemassa olevien taloudellista tilaa. On korotettava mm. työttömyyspäivärahaa, työmarkkina- ja opintotukea, pieneläkkeitä ja lapsiperheiden toimeentuloa. Pienituloiset on vapautettava kokonaan kunnallisveron maksamisesta nostamalla veron alarajaa.

Näillä esitetyillä toimenpiteillä lisätään oikeudenmukaisuutta ja annetaan myös vähävaraiselle kansanosalle mahdollisuus täysipainoiseen osallisuuteen yhteiskunnassa ja voimistetaan sitä kaivattua yhteisöllisyyttäkin.

Vaasassa 8.11.2008
Pohjanmaan Vasemmiston piirikokous

 

Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta 11.10.2008 Vaasassa:

Terveyspalvelut kuntoon kunnissa

Pohjanmaan Vasemmisto vaatii hallitukselta pikaisia toimia lääkäripalveluiden takaamiseksi jokaiseen itsenäiseen kuntaan Suomessa. Keskustan, kokoomuksen, vihreiden ja ruotsinkielisen kansapuolueen hallituksella on ollut mahdollista ratkaista asia jo pitkään.

Verotuksessa oleva selkeä porsaanreikä, jossa palkkatuloja voi nostaa osinkoina pienellä verotuksella ja jättämällä kokonaan kunnallisvero maksamatta, on pikaisesti tukittava. Hallitus on toteuttanut ahkerasti suurituloisten verohelpotuksia, mutta tällä ratkaisulla voitaisiin parantaa valtion tuloja niin, että tasapuolisuus ja oikeudenmukaisuus lisääntyisivät. Samalla kuntien mahdollisuudet huolehtia terveyspalveluistaan paranisivat. Pohjanmaan Vasemmisto vaatii, että hallitus ryhtyy toimiin estääkseen esimerkiksi erilaisten vuokralääkäriyhtiöiden avulla tapahtuvan kuntien terveyspalveluiden heikentämisen samalla kun niistä tehdään kalliimpia.

Veroratkaisu poistaisi mm. monenlaisten lääkäriyhtiöiden laillisen verokeinottelun, tekisi palkkatyöstä kunnissa taas houkuttelevaa ja poistaisi pieniltä kunnilta kohtuuttoman menoerän, jota vuokralääkäritoiminta aiheuttaa.

Potilasturvallisuuden ja esimerkiksi pitkän tähtäimen hoitojen onnistuminen edellyttää, että lääkärillä olisi nykyistä pysyvämpi hoitosuhde potilaisiin. Tällä hetkellä monissa kunnissa vuokralääkäri käy kerran tai kaksi ja seuraavalla viikolla vaihtuu taas uusi yhtiön lääkäri tehtäviin. Tämä ei voi olla potilaille hyväksi.

Pitkän tähtäimen suunnitelmaan on otettava myös lääkäreiden lisäkoulutus ja maahanmuuttajalääkäreiden pätevyysarvioinnin ja pätevöitymiskoulutuksen huomattava lisääminen. Nämä toimet ovat tarpeen vaikka tällä hetkellä Suomessa on ennätysmäärä koulutettuja lääkäreitä.

Vaasassa 11.10.2008
Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta

 

Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta 13.9. Kokkolassa:

KUNNALLISET LÄHIPALVELUT – HYVÄN ASUMISEN EHTONA

Pohjanmaan Vasemmisto on huolestunut hallituksen toimista, joilla se pakottaa kuntia kokoamaan terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut suuriin keskustayksiköihin.

Koko Vaasan vanhan läänin alueella tämä on johtamassa suurien alueiden jäämiseen ilman välttämättömiä palveluita. Monien pienempien kuntien palvelut on siirretty aluekeskuksiin. Siirrot eivät ole tuoneet palveluihin lisää laatua vaan niiden käyttöä on vaikeutettu.
Pohjanmaan Vasemmisto ihmettelee hallituksen halua yksityistää kunnallisia palveluita samalla kun kuntien taloudellinen ahdinko on kasvanut. Yksityistetyt palvelut tulevat aikaa myöten vääjäämättä kalliimmiksi kuin kunnan omana työnä tuotetut. Yksityissektori ottaa tuottamistaan palveluista voiton, jonka veronmaksajat joutuvat maksamaan.
Pohjanmaan Vasemmisto vaatii hallituksen käyttävän verohelpotus- ja tulonsiirtovaransa kuntien aseman kohentamiseen. Kunnallisia palveluja tarvitsevat mm ikääntyvät ja erityispalvelujen varassa olevat ihmiset, joille ei nykyisin ole mahdollista antaa riittävästi kotipalvelua, tarvittavaa kuntoutus- ja laitoshoitoa, tai muuta tukea jolla elämä tutussa piirissä olisi mahdollista.

Kokkolassa 13.9.2008 
Piiritoimikunta

Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta:

POLTTOAINEEN HINTA KÖYHDYTTÄÄ PIENITULOISIA

Pohjanmaan Vasemmisto vaatii hallitukselta ripeitä toimia polttoaineen hinnannousun pysäyttämiseksi. Viime vuosina valtavasti nousseet polttoainekulut nostavat elintarvikkeiden hintoja, asumiskustannuksia ja kasvattavat alueellista epätasa-arvoa.
Nousseet polttoainekustannukset kasvattavat kaikissa tuotteissa matka- ja kuljetuskustannustenosuutta. Polttoaineen hintojen nousu lisää myös tuloeroja. Nousseet elinkustannukset koskevat pienituloista huomattavasti enemmän kuin suurituloista. Pienituloiset joutuvat käyttämään lähes kaikki tulonsa päivittäiseen elämiseen ja nousseet kustannukset varmistavat tämän.
Pohjanmaan Vasemmisto edellyttää hallituksen käyttävän verohelpotus- ja tulonsiirtovaransa pieni- ja keskituloisten aseman kohentamiseen. Suurituloiset ovat saaneet viime vuosina niin merkittäviä verohelpotuksia, ette tällä kertaa ei ole heidän vuoronsa.

Piiritoimikunta
Peräseinäjoella 9.8.2008

Pohjanmaan Vasemmiston työvaliokunta:

OIKEISSTOHALLITUS LUO ERIARVOISUUTTA KIIHTYVÄLLÄ VAUHDILLA

Pohjanmaan Vasemmiston työvaliokunta käsitteli valtiovarainministeri Kataisen ja hänen esikuntansa esitystä valtion ensi vuoden budjetin pohjaksi.

Esitys noudattaa johdonmukaisesti tuloeroja kasvattavaa linjaa. Samalla kun Katainen esittää merkittäviä verohelpotuksia suurituloisille, hallitus iskee kaikkein vähävaraisimpien kuntalaisten toimeentuloon.

Hallituksen esitys ei tuo mitään lisää vähävaraisille sairaille, lapsiperheille tai pientä eläkettä saaville. Näiden ihmisten pienet tulokorotukset ovat jo menneet nouseviin päivähoidon, terveydenhuollon yms. maksuihin.

Hallituksella on myös tavoitteena pienentää ja lyhentää työttömyysturvaa. Suomessa työttömyysturva ei ole mitenkään erikoisen hyvä tai pitkäkestoinen. Hallitus käyttää mielellään esimerkkinä Tanskan tehostettua työn tai koulutuksen hakemisapua työttömyyden alkuvaiheessa. Pohjanmaan Vasemmiston mielestä johdonmukaista olisi samalla ottaa esimerkkiä Tanskan työttömyysturvan tasosta.  Työttömyysturvaa olisi parannettava, jottei työttömyys veisi ihmisiä toimeentulotukiasiakkaiksi. Parannus olisi tehtävä nyt, kun työllisyys kehittyy myönteisesti.

Pohjanmaan Vasemmiston työvaliokunta vaatii toimia, joilla kansan enemmistön etuja ja tulotasoa voidaan parantaa. Energian hinnannousu säteilee kaikkiin hintoihin, elintarvikkeiden hinnat nousevat, valtio kiihdyttää inflaatiota nostamalla sosiaali- ja terveyspalvelumaksuja jne. Kaikki tämä tekee pieni ja keskituloisen elämän vaikeammaksi. Hallituksen tulisi kohentaa kuntien asemaa, perua palvelumaksujen korotukset, oikaista energiaverotuksen aiheuttamia vääristymiä ja suunnata verohelpotukset pieni- ja keskituloisille.

Vaasassa 31.7.2008
Pohjanmaan Vasemmisto ry
työvaliokunta


Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta Laihialla 14.6.2008:

Polttoaineiden hintaa alennettava

Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta vaatii maan hallitukselta toimia polttoaineiden hinnan korkean tason aiheuttamien vääristymien torjumiseksi.

Mahdollisuuksia tilanteen oikaisemiseksi ovat esimerkiksi polttoaineveron alueellinen porrastaminen, ammattiautoilijoille annettavat verohelpotukset sekä kuljetusalan ja julkisen liikenteen matkakustannusten subventointi.

Piiritoimikunnan mielestä hallituksen toteuttama polttoaineverojen korottaminen oli hätiköity virheratkaisu, joka aiheuttaa suurta kustannusten nousua matkustamisen ohella ennen kaikkea kone- ja kuljetusalan yrittäjille.

Hallituksen polttoaineiden hintapolitiikka tekee keskusten ulkopuolella asumisesta erittäin kallista. Harvaan asutussa maassa ei ole perusteltua olettaa kaikkien saavan joukkoliikennepalveluita, vaan osa matkoista ja kuljetuksista joudutaan tekemään yksityisillä kulkuneuvoilla.

Ylikorkea polttoaineen hinta vaikuttaa suoraan myös elintarvikkeiden hintoihin ja esimerkiksi kiinteistökustannuksiin. Näin polttoaineen hinta vääristää myös verotusta ja siirtää sen painopistettä koko ajan tasaveron suuntaan.
Myös kuntien rasitukset lisääntyvät esimerkiksi koulukyytien, lämmityskulujen nousun jne. vuoksi koko ajan. Näin paine kunnallisveron korotuksiinkin kasvaa – ja, koska kunnallisvero on luonteeltaan tasavero, rasittaa se eniten nimenomaan pienituloisia. Hallituksen linja tekeekin pienissä maaseutukunnissa asumisesta yliverotettua.

Pohjanmaan Vasemmisto ry
PIIRITOIMIKUNTA

Pohjanmaan Vasemmisto
Työvaliokunta

JOKAISELLA ON OIKEUS TURVALLISEEN ELÄMÄÄN

Pohjanmaan Vasemmisto hämmästelee seinäjokelaisten kunnallispoliitikkojen toimia, joilla vähennetään kansalaisten mahdollisuutta saada suojaa myös elämän raskaissa ja rankoissa käänteissä.

Turvallisuus on jokaisen perusoikeus ja hyvinvoinnin perusta. Väkivalta murentaa tätä turvallisuutta. Lisäksi väkivallalla on muita monimuotoisia ja vakavia vaikutuksia. Väkivallan varhaisella tunnistamisella ja siihen puuttumisella voidaan jopa pelastaa ihmishenkiä.
Väkivalta nostettiin esille vuosien 2004–2007 hallitusohjelmassa sukupuolten välisenä tasa-arvokysymyksenä ja kansalaisten turvallisuutta heikentävänä ilmiönä. Ohjelman mukaisesti Suomessa pyrittiin tehostamaan keinoja puuttua perhe- ja lähisuhdeväkivaltaan yhteistyössä eri ministeriöiden kanssa. 
Väkivallan uhrien ja tekijöiden näkökulmasta nykyisessä palvelujärjestelmässä on puutteita. Palvelutarjonta on satunnaista ja palvelujen saatavuudessa on alueellisia eroja. Erityispalvelut ovat keskittyneet lähinnä suurimpiin kaupunkeihin. EU:n suositusten mukaan naisiin kohdistuvan väkivallan hoitoon tarvittavia turvakotipaikkoja tulisi kunnissa olla yksi paikka jokaista 10 000 asukasta kohti.
Pohjalaismaakunnissa hankkeen puitteissa toimineessa asiantuntijatyöryhmässä on selvitetty tilannetta. Alueella on paljon pieniä kuntia, joten tilannetta on ainakin turvakotipaikkojen osalta järkevää käsitellä maakunnittain. Alustavan tarkastelun perusteella näyttää Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat täyttävän EU-suositukset, mutta puutteita on erityisesti Etelä-Pohjanmaan maakunnassa.
Pohjanmaan Vasemmisto toivoo alueen veturi toimivalta Seinäjoelta vastuuta ja velvollisuuden tunnetta hoitaa asia kuntoon pikaisesti.

Seinäjoella 5.6.2008
Pohjanmaan Vasemmisto
Työvaliokunta

Pohjanmaan Vasemmisto
Työvaliokunta

VAALIRAHOITUSSOTKU NAKERTAA LUOTTAMUSTA

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajan Timo Kallin alullepanema vaalirahoitussotkujen ilmitulo murentaa äänestäjien uskoa edustukselliseen demokratiaan.
Päivittäin esiin pullahtaneet yritysrahoitukset lähentelevät jo rikoslain pykäliä, valtiovarainministeriä saa tukea Neitsytsaarilla majailevalta yritykseltä, kauppa- ja teollisuusministeri saa melkein palautuspostissa rahaa ministeriön suuren tukipotin saaneelta yrittäjältä jne.
Vasemmiston vanha väite siitä, yrittäjät rahoittavat suurilla summilla oikeistopuolueita on osoittautunut täysin paikkansapitäväksi. Mitkään rahoituskatot tms. eivät oikaise tätä kierrettä. Vaalijärjestelmä kaipaa entistä syvempää remonttia, jotta demokratia voitaisiin turvata.  Tässä rahoitussotkussa on myös paljastunut miksi n. pitkiä listoja vastustetaan oikeistossa. Nykyinen järjestelmä antaa rahoittajille parhaat mahdollisuudet poimia mieleisiään ehdokkaita puolueiden listoilta. Nykyinen vaalijärjestelmä maksimoi ilmoittelun lehdissä, niinpä nekään eivät ole innokkaita vaalijärjestelmän muuttajia.
Perusteellinen rahoitusasioiden selvittäminen ja johtopäätösten tekeminen on nyt Vanhasen hallituksen ministerien käsissä. Monissa eurooppalaisissa demokratioissa Suomen hallituksen rahasotkut olisivat johtaneet automaattisesti koko hallituksen eroon. Pohjanmaan Vasemmisto vaatii ministereiltä ryhtiä vetää johtopäätökset koko edustuksellista järjestelmää horjuttavasta toiminnasta.

Seinäjoella 5.6.2008
Pohjanmaan Vasemmisto
Työvaliokunta

Pohjanmaan Vasemmisto ry
Kevätpiirikokous Vaasassa 4.5.008

VANHASEN HALLITUKSEN AIKA TOIMIA

Pohjanmaan Vasemmiston kevätpiirikokous pitää huolestuttavana kehityksenä nykyistä yhteiskunnallista menoa, jossa sosiaaliset ongelmat ovat kasvamassa ja, joiden ratkaisemiseen yhteiskunta ei kuitenkaan panosta tarpeeksi tehokkaasti.

Maan hallituksen tulisikin tiedostaa, että niin nuorison pahoinvointi kuin perheväkivaltakin ovat lisääntyneet. Tämän pahoinvoinnin seurauksista voidaan tuon tästä lukea lehdistä, kun ongelmatilanteisiin ei reagoida riittävän ajoissa.
Meillä on ikääntyvä vanhusväestö, josta tulee huolehtia asianmukaisella tavalla, sillä he ovat omalla työpanoksellaan olleet luomassa tätä hyvinvointiyhteiskuntaa.
Vanhusväestö kokee voimakasta eriarvoistumista. Yhteiskunnasta on tulossa heille tuota pikaa pahoinvointiyhteiskunta, ellei asioille tehdä jotain konkreettista.
Pohjanmaan Vasemmisto vaatiikin, että nyt on aika tehdä nuorison ja vanhusväestön eteen niitä tekoja, joita nyt vallassa olevat lupasivat ennen vaaleja.
Nyt on Vanhasen hallituksen aika toimia!

Pohjanmaan Vasemmisto ry
Kevätpiirikokous Vaasassa 4.5.008

JULKISEN TERVEYDENHUOLLON PUOLESTA

Pohjanmaan Vasemmiston kevätpiirikokous ei voi hyväksyä nykyistä kehityssuuntaa, jolla julkista terveydenhuoltoa ajetaan alas. Kenen etua valtiovalta ajaa korottamalla julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuja.

Samaan aikaan KELA maksaa valtavia summia yksityisten yritysten tuottamien terveyspalveluiden kustannuksista. Näin kohdennettuna nämä yhteiskunnan verorahat ovat pois julkisen terveydenhuollon kehittämisestä.Terveydenhuollon asiakasmaksuja maksavat tänä päivänä eläkeläiset, työttömät sekä kotona lapsiaan hoitavat vanhemmat perheineen. Yhteiskunnan täytyy tarjota myös heille laadukkaat terveyspalvelut kohtuuhintaan.

On selvää, että näivetetty julkinen terveydenhuolto ei houkuttele käyttäjikseen maksukykyisiä ihmisiä. He hakevat palvelunsa yhä kasvavilta yksityisiltä terveysmarkkinoilta. Kelan ei pitäisi maksaa niistä, vaan ne rahat tulisi ohjata julkisen terveydenhuollon kehittämiseen.Jos lakia ei korjata, tulee terveyspalvelujen yksityistäminen yhteiskunnalle aina vain kalliimmaksi. Kukaan ei perusta omaa yritystä hyvän hyvyyttään, hoitaakseen ihmisiä, vaan hän tekee sen voitontavoittelu mielessään. Päättäjiksi valittujen ihmisten etiikan ja moraalin pitäisi olla niin korkea, että lain voimalla estetään pörssikeinottelu, ihmisten terveyden kustannuksella hankituilla rahoilla. Laadukkaan julkisen terveydenhuollon tulee kuulua jokaiselle kansalaiselle hänen varallisuudestaan riippumatta.

Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta

Pohjanmaan Vasemmisto vaatii oikeutta ja tasa-arvoa naisille

Naiset niin Suomessa kuin maailmallakin ovat joutuneet käyttämään energiaansa liian kauan jokapäiväiseen kamppailuun sellaisten asioiden puolesta, joiden tulisi olla ihmiskunnalle itsestään selviä.

Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden saavuttaminen oli suuri edistysaskel ja siitä hyötyivät myös miehet. Sen jälkeen tasa-arvo on edennyt aivan liian hitaasti. Vanhat valtarakenteet pitävät edelleenkin huolen siitä, että johtavissa asemissa yhteiskunnan jokaisella portaalla on pääsääntöisesti mies. Siitäkin huolimatta, että koulutustaso on jo pitkään ollut naisilla yhtä korkea, ellei korkeampikin kuin miehillä.

Naisia käytetään työmarkkinoilla edelleenkin resurssina, jota voidaan kohdella epäoikeudenmukaisesti. Matalapalkkaiset pätkätyöt ovat etenkin naisvaltaisilla aloilla usein ennemminkin sääntö kuin poikkeus. Lasten ja perheen hyvinvointia ajatellen tulisi naisten ansiotaso turvata niin, että yksinhuoltajan ei tarvitsisi hakea työn lisäksi osaa toimeentulostaan sosiaaliluukulta.Yli sata vuotta, ovat naiset eri maissa viettäneet erityisiä naisten päiviä, erilaisin teemoin. Tänä vuonna on kulunut 94 vuotta siitä, kun kaikkialla maailmassa on vietetty kansainvälistä naistenpäivää 8. maaliskuuta.
Naiset ovat taistelleet tasa-arvon, oikeudenmukaisuuden, rauhan ja kehityksen puolesta. Päivä liittyy naisten vuosisatoja kestäneeseen taisteluun oikeudesta osallistua yhteiskuntaelämään tasavertaisesti miesten kanssa. Monissa maissa se on vapaapäivä. Kansainvälistä naistenpäivää vietetään myös YK:ssa, joka ihmisoikeusjulistuksessaan vuonna 1945 tunnusti naisten ja miesten yhtäläiset oikeudet perusihmisoikeudeksi. “Kaikki ihmisolennot syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.” (ihmisoikeusjulistuksen 1. artikla). “Jokainen on oikeutettu kaikkiin tässä julistuksessa esitettyihin oikeuksiin ja vapauksiin, ilman minkäänlaista rotuun, väriin, sukupuoleen, kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, syntyperään tai muuhun tekijään perustuvaa erotusta.” (ihmisoikeusjulistuksen 2. artikla)

Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta
Vaasassa 8.3.2008, Kansainvälisenä naistenpäivänä

KUNNNALLISET PÄÄTÖKSET LÄHINNÄ ÄÄNESTÄJÄÄ

Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta kannustaa suomalaisia osallistumaan oman kuntansa politiikkaan, tekemään ehdotuksia ja olemaan aktiivinen kaikissa tilanteissa. Kunnallisessa hallinnossa tehdään suurin osa hyvinvointia ja jokapäiväistä elämää koskevista päätöksistä.

Suomessa järjestetään tämän vuoden lokakuussa kunnallisvaalit. Kunnallisvaaleissa äänestysaktiivisuus on jäänyt jälkeen monista muista vaaleista vaikka niissä ehdokkaita on eniten ja asiat koskevat suoraan arkielämään.

Pohjanmaan Vasemmisto haastaa jokaisen kuntalaisen mukaan päättämään itseä koskevista asioista. Koulutus, sosiaalipalvelut, terveydenhuolto, vanhusten- ja lasten palvelut ovat niitä asioita joista lokakuun kunnallisvaaleissa päätetään.

Tällä hetkellä Pohjanmaan Vasemmisto on käynnistänyt ehdokashankinnan tuleviin kunnallisvaaleihin. Tavoitteena on, että jokaisessa kunnassa olisi mahdollista äänestää vasemmistoliittolaisia ehdokkaita. Pohjanmaan Vasemmisto toivottaa kaikki hyvinvointivaltion puolustamisesta ja kunnallisten palvelun riittävyydestä huolestuneet kansalaiset mukaan vaalityöhön ehdokkaana tai osallistumaan ja tuomaan omaa osaamistaan yhteiseen kampanjaan.

Vaasassa 16.2.2008
Pohjanmaan Vasemmisto
PIIRITOIMIKUNTA

Pohjanmaan Vasemmisto ry
Piiritoimikunta 12.1.2008

Hallitus antautuu markkinavoimille

Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta paheksui hallituksen ponnetonta ja ailahtelevaa omistajapolitiikkaa niissä osakeyhtiöissä, joissa valtiolla on merkittäviä osuuksia.
Stora Enson tehtaiden lopettamispäätöksen kanssa hallitus ilmoittaa olevansa voimaton, vaikka veronmaksajat ovat valtion kautta suurin osakkeen omistaja yhtiössä.

Puhelinyhtiö Elisassa valtiolla on esimerkiksi vain prosentin omistusosuus mutta se ei ole estänyt hallitusta osallistumasta aktiivisesti yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan puolustamiseen ulkomaista sijoittajaa vastaan. Pohjanmaan Vasemmiston mielestä Stora Enson työläiset Kemijärvellä ja koko maassa ansaitsisivat valtiovallalta edes saman verran aktiivista tukea kuin muutama pörssiyhtiön johtaja.Stora Enson päätös Kemijärven sellutehtaan sulkemiseksi ja tuotannon siirtämiseksi etelämmäksi on vastustettava hanke, sekä yhteiskunnallisista että ympäristö syistä. Raaka-aineen kuljetusmatkat pitenevät, työttömyys lisääntyy alueella, jossa korvaavien työpaikkojen luominen ei ole ilman valtion toimia onnistunut tähänkään mennessä ja veronmaksajien maksamat tuet tulevat lisääntymään jokaisessa tapauksessa.
Pohjanmaan Vasemmisto muistuttaa Keskustapuoluetta siitä, että se on ollut yhdessä vasemmistopuolueiden kanssa luomassa aluepoliittisista syistä mm. Kemijärven sellutehdasta. Hanke onnistui silloin ja nyt on aika puolustaa aikaansaatua työtä, työpaikkoja ja ympäristöä.

Pohjanmaan Vasemmisto ry

Pohjanmaan Vasemmisto arvioi vaalien jälkeistä poliittista elämää

Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta kokoontui viikonvaihteessa Peräseinäjoella. Kokouksessa tarkasteltiin myös eri puolueiden eduskuntavaaleissa antamia lupauksia ja niiden näkymistä nykyisen porvarihallituksen hallitusohjelmassa ja todellisessa päätöksenteossa.

Piiritoimikunta totesi jo tässä vaiheessa monien kokoomuksen ja keskustan ennen vaaleja tekemien vaalilupausten jääneen vain lupauksiksi, joista hallituksessa ollessa ei ole aikomustakaan pitää kiinni. Vihreät ovat luopuneet myös jo monista vaatimuksistaan, hallitussovun nimissä tietenkin. RKP:lle näyttää sopivan mikä tahansa kunhan vain saadaan hallituspaikka.
Muistamme selkeästi, kuinka kokoomus ennen vaaleja hehkutti Vaasan seudulla Vaasan radan sähköistämisen puolesta. Nyt kokoomuksella on valtiovarainministerin vaikutusvaltainen salkku käytössään – ja mahdollisuus näyttää valtansa. Herää kysymys – oliko Vaasan seudun kehittämishalu todellista, vai vain vaalitäky ääntenkalastelussa. Vaasan radan sähköistäminen olisi osoitus halusta kehittää Pohjanmaan vetovoimaa. Valtion budjettiin ei rataa varten ole edelleenkään varattu määrärahaa. Luottaako esimerkiksi kokoomusväki Pohjanmaalla siihen, että äänestäjien muisti on niin lyhyt, että se ei ylety enää seuraaviin vaaleihin, vai ovatko he voimattomia vaikuttamaan valtiovarainministeri Jyrki Kataiseen.
Kaikki puolueet lupasivat ennen vaaleja helpottaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien ihmisten elämää. Pohjanmaan Vasemmisto on sitä mieltä, että hallitusohjelma ja sen toteuttamistapa osoittaa päinvastaista. Helpotuksia on tulossa korkeintaan hyvätuloisille ja omaisuuksien haltijoille, mutta ei pienituloisille:
– Hallitukselta on tulossa korotuksia maksuihin ja taksoihin, jotka koskevat kaikkia kansalaisia. Näin eliminoidaan saman tien pienet eläke- ja opintorahan korotukset, joita on luvassa.
– Työttömiä kuritetaan entistä kovemmalla kädellä. On tulossa rangaistuksia, eli karensseja, jos työtön ei suostu välittäjäyrityksen kauppatavaraksi, eli vuokratyövoimaksi.
– Veronkevennyksiä on luvassa vasta silloin, kun tuloraja on riittävän ylhäällä, niistä eivät pääse osalliseksi todella pienituloiset. – Ruoan arvonlisäveroa luvataan keventää vasta vuosien päästä, jos suhdanteet sallivat. Halvempi ruoka olisi niitä harvoja asioita, josta pienituloinen voisi hyötyä.
– Verohelpotuksia on myös luvattu kauas tulevaisuuteen eli mahdollisten helpotusten ajoitus on vähän ennen seuraavia vaaleja.

Pohjanmaan Vasemmistossa seurataan tarkasti vaalilupauksien toteutumista. Vasemmistoliitto on yhteiskunnan kehitykseen liittyvissä näkemyksissään edelleen samalla linjalla kuin se oli ennen vaalejakin; yhteiskunnassa on puolustettava ennen kaikkea sen heikompiosaisia.

Peräseinäjoella 11.8.2007
Piiritoimikunta

Pohjanmaan Vasemmisto ry
Piiritoimikunta 24.3.2007

Vasemmistoliitolle hyvä vaalitulos Vaasassa

Vasemmistoliiton vaalitulos Vaasan vaalipiirissä oli selvästi positiivinen. Kannatusluvut kasvoivat 0.3 prosenttia ja äänimäärä kasvoi yli 500 äänellä. Viime vaalien 850 äänen vajaus kansanedustajapaikkaan supistui 26 ääneen.

Tulos osoittaa, että ilman eri tavoin kuuluisuutta hankkineita “Jussejakin” vaaleissa voi menestyä. Ja toisaalta se osoittaa myös sen, että yhdelläkin äänellä on merkitystä.
Tuleva todennäköinen porvarihallitus tulee merkitsemään päätöksenteossa muutoksia uusliberalistiseen suuntaan. Verotuksen ratkaisut tulevat puoltamaan yksityisen voitontavoittelun entistä suurempaa palkitsemista. Suuria omaisuuksia hallitseville ja suurituloisille se tulee merkitsemään verohelpotuksien jatkumista. Köyhyysongelman poistamiseen ei porvarillisilla puolueilla vaaliohjelmissaan ollut esittää minkäänlaisia ratkaisuja, niitä tuskin on odotettavissa tulevassa hallitusohjelmassakaan.Vasemmistoliiton työtä tarvitaan hyvinvointivaltion puolustamiseksi ja parantamiseksi. Tästä on kysymys jo tulevissa kunnallisvaaleissa. Vaasan vaalipiirissä Vasemmistoliiton nyt saavuttama positiivinen vaalitulos antaa lisäksi seuraavia eduskuntavaaleja silmällä pitäen hyvän selkänojan. Hyvällä ehdokasasettelulla ja tiiviillä vaalien välisellä työllä on eduskuntapaikka seuraavissa eduskuntavaaleissa saavutettavissa.

Piiritoimikunta 9.9. Teuva

Hallitus jatkaa heikompiosaisia ja työttömiä syrjivällä linjalla

Hallituksen esitys vuoden 2007 budjetiksi ei vastaa Pohjanmaan
Vasemmiston piiritoimikunnan mielestä niitä odotuksia, joita talouden hyvä tilanne
valtiovallalta edellyttäisi.

Hallituksen ns. köyhyyspaketissa annetaan vain rippeitä verrattuna siihen, mitä se on aikaisemmin jo antanut hyvätuloisille mm. verohelpotuksina ja
varallisuusveron poistona.
Nyt hallituksella olisi ollut mahdollisuus parantaa heikompiosaisten
tilannetta todellakin merkittävästi esimerkiksi muuttamalla lapsilisä
toimeentulotuessa etuoikeutetuksi tuloksi. Stakesin laskelmien mukainen
100 MEuro:n vuosisatsaus neljän vuoden aikana olisi ollut vähintä mitä
eriarvoisuuden vähentämiseen olisi tarvittu. Nyt nämä rahat on
hallituksen veroratkaisuin siirretty hyvätuloisille. Hallitus on näin
tukemassa voimakkaasti yleismaailmallisesti vallalla olevaa
uusliberalistista yhteiskuntakehitystä. Hallitus on selvästi siirtynyt
reilusti muutaman askeleen pääoman suuntaan!
Myöskään alueellisesti budjettiesitys ei anna Vaasan vaalipiirin
alueelle mitään merkittävää. Uudet suuremmat tie- ja ratahankkeet ovat
jumissa. Eikä valtionhallinnon tehtävien alueellistaminenkaan näytä
tuovan merkittävästi korvaavia työpaikkoja jo menetettyjen toimintojen
katteeksi. Työntekijöille maksettava naurettavan pieni muuttokorvaus on
ikään kuin piste i:in päälle budjetin alueiden tukemiseen myönnettyihin
voimavaroihin.
Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta vaatii myös työttömien
päivärahaetuuksien sekä opiskelijoiden opintoetuuksien selkeää
parantamista. Työttömille maksettavan työmarkkinatuen harkinnanvaraisuus
on poistettava sekä peruspäivärahan tasoa nostettava. Opiskelijoiden
opintorahaa tulisi korottaa vähintään 40,- Euroa. Pienempituloisille
merkittävä helpotus olisi myös elintarvikkeiden arvonlisäveroprosentin
alentaminen. Piiritoimikunta tukee Vasemmistoliiton tekemää
välikysymystä eläkkeiden ostovoiman parantamiseksi, joka tarkoittaa
hallituksen esitystä merkittävästi suurempia korotuksia eläkkeisiin sekä
taitetun eläkeindeksin poistamista.
Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta painottaakin, että tulevissa
eduskuntavaaleissa ratkaistaan yhteiskuntakehityksen suunta seuraaviksi
vuosiksi – ja siksi on tärkeää tukea Vasemmistoliiton ehdokkaita, jotka
ovat ihmisen puolella näissä jokapäiväisen toimeentulon tärkeissä
kysymyksissä

Pohjanmaan Vasemmisto ry 12.9.2006

Pohjanmaa Vasemmisto ry

Puoluekokous valitsee suunnannäyttäjän Vasemmistoliitolle

Vasemmistoliiton ylimääräinen puoluekokous kokoontuu ensi sunnuntaina valitsemaan puolueelle uutta puheenjohtajaa.
Pohjanmaan Vasemmiston piirikokous toteaa tyytyväisyydellä, että puheenjohtajan eroaminen ei johtanut puoluetta eikä piirijärjestöä kriisiin, vaan puolueväen taistelutahto on vain kasvanut vastoinkäymisestä.
Puheenjohtajakilpaa on käyty varsin rakentavalla tavalla, sillä ehdokkaina on erinomaisia politiikanteon taitajia eri puolilta maata.

Piirikokous toteaa, että tulevalla valittavalla puolueen puheenjohtajalla on ensimmäisenä suurena haasteena saada puolueen kannatus nousuun, joka näkyisi kasvaneena kannatuksena ja lisäpaikkoina jo tulevissa eduskuntavaaleissa. Tämä edellyttää uudelta puheenjohtajalta lujaa työskentelyotetta ja sitoutumista puoluetyöhön.
Piirikokous luottaa siihen, että valitut puoluekokousedustajat valitsevat parhaan ehdokkaan puolueen uudeksi puheenjohtajaksi ja hyvä puheenjohtaja antaa myös muille tilaa ajatella.

Pohjanmaa Vasemmisto ry
Piirikokous 7.5.2006
Pohjanmaan Vasemmisto ry
7.5.2006

Vanhuspalvelut kuntoon

Viime aikojen uutiset henkilökuntavajeesta ja hoidon puutteista vanhustenhuollon laitoksissa ovat kertoneet vain pienen osan alalla vallitsevasta hätätilasta.
Jo vuonna 2000 vanhustenhuollosta puuttui laatusuosituksiin verraten yli 6 000 työntekijää. Tilanne on sen jälkeen vain huonontunut.. Hoitohenkilökunnan eläköityminen ja samanaikainen väestön ikärakenteen muutos lisää lähivuosina uusien työntekijöiden tarvetta. Vanhustenhuolto tarvitsee lisää hyvin koulutettuja ja motivoituneita työntekijöitä, mikä edellyttää myös selkeitä palkankorotuksia.

Asiaa käsitteli viime keskiviikkona myös eduskunta käymässään välikysymyskeskustelussa. Hallitus pyrkii sysäämään vastuun vanhuspalveluiden ongelmista pelkästään kuntien harteille.
Piirikokous yhtyy Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän vaatimukseen siitä, että eduskunta laatii vanhuspalvelulain, jolla taataan vanhusten oikeudet palveluihin tehtyjen hoitosuunnitelmien mukaisesti. Vanhuspalvelulakia tarvitaan, koska vastuut valtion ja kuntien välillä ovat epäselvät, eikä nykyinen sosiaalipalvelulaki velvoita kuntia palvelutarpeiden ratkaisemiseen eikä turvaa palvelua tarvitsevien oikeuksia.
Valtion on taattava riittävä rahoitus kuntien vanhushuoltoon, jotta kunnat voivat huolehtia ikäihmisistään; asuivat he sitten kotona tai hoitolaitoksessa. Omaishoidon tukea on edelleen nostettava ja tuen saajien määrää lisättävä sekä huolehdittava, että kunnilla on riittävä rahoitus tuen maksamiseen.
Pohjanmaan Vasemmiston piirikokous vaatii myös eläkeläisten toimeentulon parantamista. Se edellyttää riittäviä tasokorotuksia kansaneläkkeisiin, eläkeindeksin rakenteen korjaamisen sekä sellaisia veroratkaisuja, että eläketuloja ei veroteta ankarammin kuin palkkatuloja

Pohjanmaan Vasemmisto ry
Piirikokous 7.5.2006

Piiritoimikunta 2.4.2006

Kuntauudistus kuntalaisten ja työntekijöiden ehdoilla

Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta pohti sunnuntaina 2.4. pidetyssä kokouksessaan myös kantaa kunta- ja palvelurakenneuudistukseen

Piiritoimikunnan mielestä kunta- ja palvelurakenneuudistuksen tärkein päämäärä on se, että taataan kuntapalvelut kaikille kuntalaisille tasapuolisesti asuinpaikasta tai varallisuudesta riippumatta. Tämä edellyttää vahvaa peruskuntaa, jolla on kykyä suunnitella ja rahoittaa palveluja tulevaisuudessakin kaikille asukkailleen. Uudistuksen tuloksena muodostettavat isommat kunnat tulee perustaa yhteisten ja luonnollisten työssäkäynti- ja asiointialueiden perusteella. Pohjanmaan alueella on lisäksi erityispiirteenä kaksikielisyys, joka tulee huomioida merkittävänä osatekijänä kuntakokonaisuuksia muodostettaessa.
Kuntia yhteen liitettäessä olisi pääsääntöisesti pyrittävä vapaaehtoisiin kuntaliitoksiin, joiden toteuttamisessa rahoituksella on merkittävä asema. Rahoituspaketti helpottaa ratkaisujen tekemistä kunnissa ja takaa myös siirtymävaiheessa tasa-arvoiset kuntapalvelut kaikille kuntalaisille.
Uudistuksen haasteena on kunnan demokraattisen päätöksenteon tasapuolisuuden säilyminen ja paraneminen. Suuremmat kuntakoot edellyttävät, että kehitetään uusia lähidemokratian muotoja, joilla asukkaat voivat nykyistä paremmin osallistua palveluiden toimivuuden ja laadun kehittämiseen kunnassa ja omilla lähialueillaan.
Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen on myös haaste kuntarakennetta uudistettaessa. Uusia yhteistyön muotoja on haettava, vaikka päädyttäisiinkin vahvan peruskunnan malliin. Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon toteuttamista ja hallintoa on tarkasteltava kriittisesti. Samalla on selvitettävä vaativan erikoissairaanhoidon suurpiirien muodostamista ja niiden hallinnollista suhdetta muuhun terveydenhuoltoon. Lähtökohtana tulee pitää tehokkaiden ja toimivien sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoamista kuntalaisille kaikissa elämäntilanteissa.
Vahva peruskunta on paras turva myös henkilöstölle. Se on otettava mukaan uudistuksen valmisteluun. Henkilöstön asema on turvattava kaikissa muutokseen liittyvissä tilanteissa.
Pohjanmaan Vasemmisto kannattaa julkisten palvelujen tuottamista jatkossakin pääsääntöisesti kunnan omana työnä. Yksityiset palvelut ja kolmas sektori täydentävät julkisia palveluita. Näin palvelut ovat kaikkien saatavilla ja demokraattisesti valvottuja.
Tämän uudistuksen yhteydessä olisi ollut myös hyvä mahdollisuus tarkastella uudelleen maakuntajakoa, joka entisen Vaasan läänin alueella on varsin keinotekoinen, eikä palvele muita kuin poliittisia päämääriä. Niin toiminnalliselta kuin myös eurooppalaiselta tasolta tarkasteltuna tälle alueelle olisi ollut järkevintä perustaa vain yksi ainut maakunnallinen liitto.

Pohjanmaa Vasemmisto ry

Piiritoimikunta 25.2.2006

Köyhyyden kasvu on pysäytettävä

Juuri julkistettu Stakesin tutkimus osoittaa huolestuttavasti, että nyky-Suomessa on entistä enemmän huono-osaisia. Ja vielä huolestuttavampaa on se, että huono-osaisuus periytyy uusillekin sukupolville.

Lisäksi tutkimuksen mukaan köyhyysaste varsinkin lapsiperheiden osalta on noussut merkittävästi. Stakesin mukaan köyhyys jatkaa kasvuaan nykyisillä politiikan linjauksilla. Hallituksen linjausten seurauksista on Vasemmistoliitto jo aiemmin esittänyt varoituksensa.
Nyt myös professori Jorma Kalela on puuttunut samaan asiaan, liittäen ongelman työelämän nykyiseen kehitykseen. Hänen mukaansa on muodostunut työssäkäyvien ryhmä, joilla palkka on niin pieni tai työtä niin vähän, että sillä ei tule toimeen tämän päivän Suomessa. Professori Kalela näkee ongelman taustalla myös Elinkeinoelämän Keskusliiton vaatimukset pätkätyötä suosivista työelämän joustoista ja niiden lisäämisestä.
Pohjanmaan Vasemmiston piiritoimikunta on huolestunut tilanteesta ja vaatii, että köyhyyttä ja huono-osaisuutta aiheuttaviin ongelmiin on puututtava jämäkästi. Tämä edellyttääkin hallitukselta määrätietoisia toimia köyhyyden ja huono-osaisuuden poistamiseksi ja työelämän sääntöjen parantamiseksi siten, että ne eivät suosisi pätkätöiden teettämistä ja vuokratyövoiman käyttöä. Hallituksen olisi varallisuusveron poistamisen sijaan tullut poistaa toimeentulotuen asuinmenoista tehtävä 7 prosentin vähennys välittömästi sekä myös nostettava toimeentulotuen määrää. Myös lapsiperheiden asemaan vaikuttavia etuuksia tulisi selkeästi parantaa.
Vuoden kuluttua pidettävissä eduskuntavaaleissa on kansalaisilla mahdollisuus antaa hallituksen toimille tuomio ja nostaa esiin ehdokkaita, joiden sosiaalinen omatunto on heikompiosaisten puolella ja jotka myös käytännössä toimivat oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta.

VASEMMISTOLIITON PIIRITOIMIKUNTA
KAUHAJOKI 25.2.2006

Piiritoimikunta 2.4.2006 Kokkola

Suomalaisen palkansaajan työsuhdeturva on romuttumassa

Viimeisten vuosien aikana on lähes päivittäiseen uutistarjontaan sisältynyt yrityksien ilmoituksia yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistämiseksi.
Neuvotteluiden ainoa tarkoitus on ollut irtisanoa työntekijöitä. Suomen ennätyksen teki hiljattain metsäteollisuusjätti UPM joka ilmoitti vähentävänsä peräti 3000 työntekijää.
Tähän irtisanomisaaltoon näyttäsi olevan ainakin kaksi syytä: Kova ja yhä raaemmaksi muuttuva markkinatalous, jossa vastuu työntekijästä ja yhteiskunnasta on heitetty armotta roskakoppaan. Yritykset eivät tänä päivänä saneeraa ja vähennä työvoimaansa todellisesta tarpeesta, vaan pörssikurssien nostamiseksi ja sijoittajien miellyttämiseksi tai siirtääkseen tuotantoansa ulkomaille.

Toinen syy on kotitekoinen: Suomessa on helppoa ja halpaa irtisanoa työntekijöitä.
Kuuden viikon muodollinen neuvottelu ja työnantajat voivat tehdä niin kuin ne haluavat. Työlainsäädännön tulkinnan mukaan ”työnantajalla on viime kädessä aina oikeus valita tuotannon kannalta tärkeä työvoima”. Tämä tulkinta on johtanut siihen, että yt-neuvotteluiden lopputuloksena irtisanotaan lähes poikkeuksesta ikääntynyt ja sairasteleva työvoima. Toisin sanoen yt-neuvotteluja käytetään myös työvoiman kierrätykseen; ikääntyneet ja parhaan työkykynsä menettäneet ulos- ja vuoden päästä uutta tervettä työvoimaa tilalle.
Tämän epäeettisen ja moraalittoman toiminnan tuloksena työnantajat siirtävät tulevat sosiaali- ja eläkevastuut yhteiskunnan harteille ja tuhannet pitkään yhtiötä palvelleet menettävät työnsä ja käytännössä oikeutensa täyteen työeläkkeeseen.
Ranskassa jatkuvat viikkoja kestäneet mielenosoitukset ja lakkoilut alle 26 vuotta olevien nuorten työntekijöiden työsuhdeturvan poistamista vastaan. Suomessa työantajat hoitavat nuorten osalta ”ongelman” pätkätöillä ja määräaikaisilla sopimuksilla. Pitkäaikaiset työsuhteet hoidetaan muodollisilla neuvotteluilla jonka lopputuloksena työantaja voi irtisanoa kenet tahansa maksamalla muutaman kuukauden irtisanomisajan palkan.
Yhdeksänkymmentäluvun alun laman aikana heikennettiin irtisanomissuojaa. Tällä toimenpiteellä pyrittiin estämään sen aikaista pienten yritysten konkurssiaaltoa. Myös työntekijöille maksettava eroraha poistettiin vuosikymmenen lopulla. Nyt suuryritykset käyttävät heikennettyä työsuhdeturvaa häikäilemättömästi hyväkseen
Tämän hetkinen Suomen työlainsäädäntö, sekä 1.7.2005. voimaan tullut muutosturva, ovat vain välineitä työnantajan aiheuttamien inhimillisten kärsimysten lievittämiseksi, todellista työsuhdeturvaa ne eivät takaa.
Pohjanmaan Vasemmisto vaatii, että maan hallitus ja eduskunta ryhtyvät pikaisesti toimiin suomalaisen palkansaajan työsuhdeturvan parantamiseksi ja työnantajien spekulatiivisten irtisanomisten estämiseksi.

Pohjanmaan Vasemmisto ry

Pohjanmaan Vasemmiston piirikokous 10.4.2005

Valtio ajaa kuntia pakkoliitoksiin ja palveluiden yksityistämiseen

Suomi on tällä hetkellä rikkaampi kuin koskaan historiansa aikana. Tätä taustaa vasten kuntien kohtuuton kuristaminen tuntuu terveen järjen vastaiselta, sillä juuri kunnissa toteutetaan valtion määrittelemät hyvinvointiyhteiskuntaan kuuluvat palvelut.

Kuntien taloustilanne on edelleen heikentynyt viime vuonna. Kuntaliiton tilaston mukaan vuonna 2004 oli 142 kunnan vuosikate negatiivinen. Kuntaliitossa tehdyn kehitysarvion mukaan kuntien tilanne vain kurjistuu vuoden 2007 jälkeen. Tuolloin kuntien vuosikatteet alenevat kolmasosaan vuoden 2007 tasosta. Kuntaliiton laskelma on tehty ” ilman kuntien ja kuntayhtymien omia sopeuttamistoimenpiteitä”. Vanhasen hallitus johtaa kuntia taloudelliseen ahdinkoon ja ajaa kuntia pakkoliitoksiin ja palveluiden yksityistämiseen. On syytä epäillä, että valtion ja kuntien välisessä kiistassa on kysymys muustakin kuin rahasta. Kysymys on myös ideologinen. Tähän viittaa pääministeri Vanhasen tuki EU:n palveludirektiiville, jolla vapautettaisiin palvelut kilpailulle koko Euroopassa.

Kuntien on pidettävä omat toimintansa tehokkaana ja kilpailukykyisenä. Joissakin toiminnoissa on tarvetta myös rakenteellisiin uudistuksiin. Kunnat pakotetaan lyhyellä aikavälillä paniikkiratkaisuihin. Tällöin vaarana on hallitsematon kehitys, jonka tuloksena kunnalliset palvelut romahtavat ja päätösvalta palvelujen tasosta käytännössä siirtyy kunnilta monikansallisille palveluyrityksille.

Vapaaehtoinen kuntien seutukunnallinen yhteistyö on kannatettava ja oikea suunta löytää keinoja kunnallisten peruspalveluiden turvaamiseksi.

Piirikokous

 

Piiritoimikunta 14.3.2005

Henkilöliikenne Seinäjoki – Haapamäki – Jyväskylä radalla

Joukkoliikenne on alueellamme ajan myötä kehittynyt melko hyvin toimivaksi. Kuitenkin viime aikoina on ollut puhetta henkilöliikenteen vähentämisestä Seinäjoki – Haapamäki – Jyväskylä rataosalla.
Kyseistä rataosaa käyttävät opiskelijat ja jonkin verran työssäkäyvät ihmiset. Muun muassa kuusiokuntien alueella on paljon väkeä, jolla ei ole mahdollisuuksia käyttää omaa autoa.
Säilyttämällä nykyiset junavuorot, mahdollistetaan itä – länsi suunnan matkustajaliikenne ja yhteydet Helsinki – Seinäjoki – Oulu pääradan henkilöliikenteen aikatauluihin.
Rataosan perusparannuksella olisi vaikutusta myös tavaraliikenteeseen. Polttoaineiden hintakehitys on saattamassa kuljetuksia rautateille, joka on myönteinen asia ympäristölle.
Joukkoliikenteen merkitys on tajuttava nyt, eikä sitten vasta kun se on myöhäistä.

Pohjanmaan Vasemmisto ry. Piiritoimikunta
Työvaliokunta 10.2.2005

Jatkamme omana puolueena

Vasemmistoliitto on viime päivinä saanut julkisuutta, jossa on arvioitu puolueen heikoksi kuvailtua nykytilaa ja mahdollisia keinoja, joilla sen parhaiten saisi katoamaan puoluekartalta.
Vastaavia ilmiöitä on ajoittain aiemminkin esiintynyt milloin mitenkin. Vasemmistoliiton ennenaikaista perinnönjakoa tehdään nyt vaiheessa, jolloin tietotekniikan nopea laajentuminen lähes kaikilla alueilla on vähentänyt kiinnostusta ja henkilökohtaista osanottoa kaikkien puolueiden toimintoihin.
Surkuhupaiselta tuntuu, että karhua ollaan nylkemässä jo ennen kaatamista. Vaaleissa vasemmistoliitollakin on edelleen n. 10 % kannatusta ja olemme keskisuuri puolue.
Vasemmistoliitto ja sen maineikkaat edeltäjät ovat koko maamme itsenäisyyden ajan olleet yhdessä muiden edistyksellisten voimien kanssa puolustamassa
näyttävästi ja tuloksellisesti työväestön ja muiden kannattajiemme asemaa.
Pohjanmaan Vasemmisto r.y:n piirissä lähdemme siitä, että tätä työtä jatketaan omana puolueena perinteidemme mukaan yhteistyössä muiden kanssa.
Nykyisen toimintasuunnitelmamme lähtökohtana on se, että henkilökohtaisen yhteydenpidon lisäämisellä jäseniimme ja kannattajiimme vaalipiirin kaikissa kunnissa saamme parhaiten luottamusta aikaan ja asioita hoidetuksi.

Seinäjoki 10. 2. 2005
Pohjanmaan Vasemmisto r.y / Työvaliokunta

Piirikokous 21.11.2004

Peruspalvelut säilytettävä yhteiskunnan tuottamana

Vasemmistoliiton selkeä näkemys on aina ollut, että peruspalvelut on järjestettävä yhteisin verovaroin niin, ettei palveluiden saaminen ole kiinni varallisuudesta.

Vasemmistoliiton selkeä näkemys on aina ollut, että peruspalvelut on järjestettävä yhteisin verovaroin niin, ettei palveluiden saaminen ole kiinni varallisuudesta. Se, että jokaisesta ihmisestä pidetään huolta, on kaikkien etu.