Liikennepolitiikka uudistettava

Piirikokouksen kannanotto 28.4.2018

Tieverkostomme on päässyt huonoon kuntoon jatkuvasti kasvavan korjausvelan vuoksi. Tilanne on vaikea erityisesti raskaalle liikenteelle etenkin suurten ja raskaiden moduulirekkojen tultua Suomen teille, ne kuluttavat pinnoitetta aiempaa enemmän. Pahat halkeamat, reiät ja painumat teissä voivat aiheuttaa jopa rekkojen kaatumisia. Myös teiden talvihoidossa ja hoitotoimenpiteiden ajoituksessa on liian suuria viiveitä. Teiden kunnostamiseen tarvitaan isoja satsauksia. Myös liikenneturvallisuuden ja etenkin päätieverkon parantamiseen pitää tehdä satsauksia mm. runsaasti lisää ohitus- ja väistökaistoja rakentamalla. Keskikaide- ja leveäkaistatiet ovat edullisempia rakentaa, kuin moottoritiet ja vaativat vähemmän maa-alaa.

Tienpidon yksityistäminen on aiheuttanut tieverkon hoidossa isoja alueellisia puutteita, niin kunnallisella kuin maakunnallisella tasolla. Teiden kunto on elinehto elinkeinotoiminnalle ja liikkumiselle yleensä, siksi siihen kannattaa panostaa, sekä valtiollisella, että kunnallisella tasolla.

Myös raideliikennettä on kehitettävä. Pääradan välityskykyä välillä Tampere – Seinäjoki – Kokkola pitää lisätä. Kannattamattoman ja saamelaisten elinmahdollisuuksia heikentävän Jäämeren radan sijaan tulisi selvittää rannikkoradan rakentamismahdollisuus Turusta Vaasan kautta Kokkolaan. Koko rataverkko tulee lähitulevaisuudessa sähköistää, jotta päästään eroon fossiilisen dieselöljyn käytöstä.

Julkisen liikenteen palvelukykyä pitää lisätä huomattavasti ja tehdä se yksityisautoilua houkuttelevammaksi ja edullisemmaksi vaihtoehdoksi. Toteutetaan suuremmissa kaupungeissa ilmaisen bussiliikenteen kokeiluja. Kevyen liikenteen väylät tulee nostaa samalle tasolle autoväylien kanssa. Kevyen liikenteen verkoston kehittämiseen taajamien välillä ja taajamissa tulee tehdä huomattavia satsauksia. Pyöräparkkeja tulee perustaa liikenteen solmukohtiin. Kaupunkien kävelykeskustoja on laajennettava taajamaliikenteen päästöjen vähentämiseksi, sillä suurin osa päästöistä syntyy kaupungeissa.

Kuntien kaavatyössä mm. uusia liikekeskittymiä kaavoitettaessa tulisi aina ottaa kunnolla huomioon myös liikkeiden mahdollisimman sujuva saavutettavuus kevyen liikenteen väylien kautta.

Pohjanmaan Vasemmiston piirikokous