Poh­jan­maan Va­sem­mis­ton sään­nöt

11.12.2014 Voimassaolevat säännöt

1 §. Yhdistyksen nimi on Pohjanmaan Vasemmisto ry, Österbottens Vänsterförbundet rf ja sen kotipaikka on Vaasan kaupunki, mutta toiminta-alueena koko Vaasan vaalipiiri. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan piirijärjestöksi.

Tarkoitus

2 §. VASEMMISTOLIITTO r.p:n — jota näissä säännöissä kutsutaan puolueeksi — jäsenjärjestönä piirijärjestön tarkoituksena on puolueen sääntöjen toisen ja kolmannen pykälän toteuttaminen toiminta-alueella ja erityisesti
– ottaa kantaa alueellisiin; ja maakuntaa koskeviin kehittämisohjelmiin sekä muihin poliittisiin kysymyksiin,
– järjestää toiminta-alueellaan toimivien puolueen perus- ja kunnallisjärjestöjen yhteistoimintaa puolueen asettamien poliittisten tavoitteiden ja kampanjoiden toteuttamiseksi,
– ottaa kantaa puolueen politiikkaan ja tehdä aloitteita ja ehdotuksia puolueen toiminnan kehittämiseksi,
– järjestää puolueen säännöissä määritellyllä tavalla valtakunnallisten vaalien ehdokasasettelu ja vaalikampanja toiminta-alueella,
– toimeenpanna toiminta-alueella puoluekokousedustajien valinta siten kuin puolueen sääntöjen 16. ja 17 pykälässä on mainittu,
– huolehtia toiminta-alueella puolueen jäsenrekisterin ylläpidosta ja jäsenhuollosta sekä edistää puolueen jäsenhankintaa.

3 §. Tarkoitustaan piirijärjestö toteuttaa auttamalla ja edistämällä jäsenjärjestöjensä toimintaa, järjestämällä tiedotus- ja koulutustilaisuuksia, juhla- ja raittiustapahtumia ja muuta poliittista toimintaa sekä kustantamalla, julkaisemalla ja levittämällä kirjallisuutta ja lehtiä.

Piirijärjestö voi omistaa toiminnassaan tarpeellisia kiinteistöjä ja osakkeita, obligaatioita ja muita arvopapereita ja ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia.

Toimintansa tukemiseksi piirijärjestö voi, asianomaisen luvan hankittuaan, harjoittaa paikallista radio- ja TV-toimintaa, matkailu-, majoitus- ja ravitsemusliikettä, bingotoimintaa, kirjapaino-, kirjakauppa-, elokuva-, teatteri- ja kioskiliikettä sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Jäsenet

4 §. Piirijärjestön jäseneksi pääsevät piirijärjestön toiminta-alueella toimivat rekisteröidyt puolueen perus- ja kunnallisjärjestöt joita nimitetään näissä säännöissä jäsenjärjestöiksi. Jäsenet ottaa ja erottaa piirihallitus. Toiseen puolueeseen kuuluva järjestö ei voi olla piirijärjestön jäsenenä.

Piirijärjestön jäsenillä on oikeus osallistua sen päätöksentekoon, tehdä aloitteita ja esityksiä piirijärjestölle sekä saada tietoja kaikista piirijärjestön päätöksistä sekä piirijärjestön toiminnasta ja tilasta.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §. Piirijärjestön toimintaan voivat osallistua myös puolueen ja sen jäsenyhdistysten henkilöjäsenten ja muiden yksityisten henkilöiden muodostamat rekisteröidyt yhdistykset tai rekisteröimättömät ryhmät, joita molempia nimitetään näissä säännöissä toimintaryhmiksi ja jotka piirihallitus piirijärjestön yhteydessä toimiviksi toimintaryhmiksi hyväksyy. Tällaisella toimintaryhmällä on oikeus tehdä aloitteita ja esityksiä piirijärjestön päätöselimille.

6 §. Piirijärjestön jäsenjärjestöjen henkilöjäsenet maksavat piirijärjestölle piirimaksua. Sen suuruudesta seuraavalle vuodelle päätetään edellisen vuoden syksyllä pidettävässä puoluevaltuuston sääntömääräisessä syyskokouksessa. Piirijärjestö voi lisäksi kantaa ylimääräistä jäsenmaksua, jonka suuruudesta päätetään piirijärjestön vuosikokouksessa.

Piirimaksu maksetaan puolueen jäsenmaksun yhteydessä. Puolue suorittaa jäsenmaksujen kannon posti- ja pankkiyhteyksiä käyttäen ja tilittää piirimaksut puolivuosittain piirijärjestölle. Jäsenjärjestön henkilöjäsenten maksama piirimaksu on samalla kyseessä olevan järjestön jäsenmaksu piirijärjestölle.

7 §. Jäsenjärjestö voi erota piirijärjestöstä ilmoittamalla siitä kirjallisesti piirihallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisestaan piirikokoukselle.

8 §. Piirihallitus voi erottaa jäsenjärjestön puolueen sääntöjen 7. pykälässä mainituilla perusteilla piirijärjestöstä. Ennen erottamista on erotettavalle varattava tilaisuus selvityksen antamiseen.

Jos jäsenjärjestö on jättänyt jäsenmaksunsa (piirimaksun) suorittamatta kahden (2) peräkkäisen kalenterivuoden ajalta, voi piirihallitus katsoa jäsenjärjestön eronneeksi.

Piirijärjestön kokous

9 §. Piirijärjestön ylin päättävä elin on piirijärjestön kokous. Piirijärjestön vuosikokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä. Se kutsutaan koolle vähintään neljä (4) viikkoa ennen kokousta edellisen vuosikokouksen määräämässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella tai jokaiselle jäsenjärjestölle lähetetyllä kirjallisella kutsulla.

Ylimääräinen kokous kutsutaan koolle samalla tavoin vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta ja se on pidettävä milloin piirihallitus niin päättää tai milloin neljäsosa (1/4) jäsenjärjestöistä sitä erikseen ilmoitetun asian käsittelemistä varten kirjallisesti vaatii.

Piirihallituksen kutsusta piirijärjestö voi pitää myös vuosittaisen syyskokouksen, joka pidetään joulukuun puoliväliin mennessä.

10 §. Piirijärjestön kokouksiin saavat jäsenjärjestöt valtuuttaa yhden (1) edustajan jokaista alkavaa 20 jäsentään kohti. Kullakin edustajalla on yksi ääni.

Kunnallisjärjestöt voivat lähettää kokouksiin yhden edustajan kutakin alkavaa sataa (100) henkilöjäsentä kohden.

Puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja piiritoimikunnan jäsenillä sekä piirijärjestön ja puolueen toimihenkilöllä on piirijärjestön kokouksessa puhe- ja esitysoikeus.

11 §. Piirijärjestön vuosikokouksen tehtävänä on
– käsitellä ajankohtaista poliittista tilannetta ja määritellä piirijärjestön kanta esille otettavien asioihin,
– käsitellä piirihallituksen kertomus piirijärjestön toiminnasta päättyneeltä toimintakaudelta,
– käsitellä tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunnon kuultuaan vahvistaa tilinpäätös,
– päättää vastuuvapauden myöntämisestä piiritoimikunnalle ja muille
vastuuvelvollisille,
– käsitellä ja vahvistaa tulo- ja menoarvio sekä toimintasuunnitelma, mikäli syyskokous ei niitä ole jo hyväksynyt,
– päättää mahdollisista ylimääräisistä jäsenmaksuista,
– päättää piirihallitukseen valittavien jäsenten lukumäärästä 12. pykälän rajoissa ja valita piirihallituksen puheenjohtaja, 1— 3 varapuheenjohtajaa ja muut jäsenet toiminta-alueen eri seudut huomioiden, mikäli syyskokous ei niitä ole jo niitä valinnut,
– valita piirijärjestön tilejä ja hallintoa tarkastamaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, mikäli syyskokous ei niitä ole jo niitä valinnut,
– päättää kokouksien koollekutsumistavasta sääntöjen 9. pykälän rajoissa,
– käsitellä piirihallituksen, jäsenjärjestöjen ja toimintaryhmien esittämät asiat sekä
– tehdä ehdotus puoluekokoukselle piirijärjestön toiminta-alueelta puoluevaltuustoon valittavista jäsenistä siten kuin puolueen sääntöjen 19.
pykälässä on mainittu.

Syyskokouksessa käsitellään ajankohtaista poliittista tilannetta ja muita piiritoimikunnan kokouskutsussa mainitsemia asioita. Syyskokous voi hyväksyä seuraavan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion piirijärjestölle sekä valita edellä mainitut toimihenkilöt.

Piirihallitus

12 §. Piirijärjestön hallituksena sen asioita hoitaa ja sitä edustaa piirihallitus, johon kuuluu piirinkokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja 5 — 15 muuta varsinaista jäsentä. (ja 3 — 5 varajäsentä). Piirihallituksen jäsenten ja varajäsenten on oltava puolueen jäseniä.

Piirijärjestön työntekijöillä sekä puolueen edustajilla ja toiminta-alueen kansanedustajilla on puhe-, esitys- ja läsnäolo-oikeus piiritoimikunnan kokouksissa.

Piiritoimikunnan jäsenistä vähintään yhden varsinaisen ja yhden varajäsenen tulee olla ruotsinkielinen.

Piirijärjestön puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali suoritetaan siten, että ellei ensimmäisessä äänestyksessä kukaan ehdokkaista saa enempää kuin puolet annetuista äänistä, toimeenpannaan toinen vaali, jossa ehdokkaina voivat olla ne kaksi henkilöä, jotka ovat saaneet eniten ääniä. Toisessa vaalissa eniten ääniä saanut on tullut valituksi.

Piirihallituksen jäsenet valitaan yksinkertaista enemmistövaalitapaa noudattaen.

Piirihallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

13 §. Piirihallituksen tehtävänä on
– pannan toimeen piirikokouksen päätökset,
– ottaa kantaa ajankohtaisiin poliittisiin kysymyksiin ja muutoinkin johtaa piirijärjestön käytännön toimintaa,
– valita piirijärjestöä edustavat luottamushenkilöt seudullisiin ja maakunnallisiin kuntayhtymiin ja käsitellä puolueen politiikan pääsuuntaviivat ko. kuntayhtymissä,
– täydentää tai korjata eduskuntavaalien ehdokaslistaa äkillisissä muutostilanteissa,
– huolehtia piirijärjestön taloudenhoidosta
– kutsua koolle piirijärjestön kokoukset,
– järjestää osanotto valtiollisiin vaaleihin,
– nimittää työvaliokunta ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät,
– ottaa ja erottaa piirijärjestön palkkaamat työntekijät
– pitää jäsenluetteloa. Työvaliokunta

14 §. Piirihallitus valitsee keskuudestaan työvaliokunnan, johon kuuluvat piirijärjestön puheenjohtaja (ja varapuheenjohtajat) sekä 2 — 5 muuta jäsentä ja jonka tehtävänä on valmistella piirihallituksen kokoukset, huolehtia piirihallituksen päätösten täytäntöönpanosta sekä piirijärjestön juoksevien asioiden hoidosta piirihallituksen antamien ohjeiden mukaan.

Nimenkirjoitus

15 §. Piirijärjestön nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri ja toiminnanjohtaja, aina kaksi yhdessä.

Tilivuosi

16 §. Piirijärjestön tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilintarkastajan tulee suorittaa tarkastus helmikuun loppuun mennessä.

Yleisiä määräyksiä

17 §. Sääntöjen muuttamiseen tai piirijärjestön purkamiseen tarvitaan piirijärjestön kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistö annetuista äänistä, ja siihen on saatava ennen rekisteriin merkitsemistä puoluehallituksen suostumus.

18 §. Jos piirijärjestö purkautuu tai lakkautetaan, siirtyvät sen varat Vasemmistoliitto r.p:lle.

19 §. Asioissa, joista näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan soveltuvin osin puolueen sääntöjä ja yhdistyslakia.